വളപ്രയോഗം

തെങ്ങിലെ ബോറോൺ അപര്യാപ്തത തിരിച്ചറിയാം

തെങ്ങ് വളരുന്നതിനും പൂക്കുന്നതിനും  നല്ല കായ്ഫലമുണ്ടാക്കുന്നതിനും ബോറോൺ എന്ന മൂലകം അത്യാവശ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ 30 ശതമാനം മണ്ണിലും ബോറോണിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. മണൽ മണ്ണിലും നീർവാർച്ച...

Read more

വാട്ടരോഗം തടയാൻ ട്രൈക്കോഡർമ

പല തരത്തിലുള്ള വാട്ടരോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ചെടികളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരം വിവിധ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന മിത്ര കുമിളിന് സാധിക്കും. ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ ട്രൈക്കോഡർമ, ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റിൽ...

Read more