വളപ്രയോഗം

വാട്ടരോഗം തടയാൻ ട്രൈക്കോഡർമ

പല തരത്തിലുള്ള വാട്ടരോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ചെടികളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരം വിവിധ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന മിത്ര കുമിളിന് സാധിക്കും. ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ ട്രൈക്കോഡർമ, ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റിൽ...

Read more