നാണ്യവിളകള്‍

റബറിൽ വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം

നാണ്യവിളകളിൽ പ്രധാനിയാണ് റബർ. റബ്ബർ ഉത്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തും ഉണ്ട്. റബ്ബർ നടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തൈകളുടെ...

Read more