ആടുവളർത്തൽ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

കേരള സർക്കാർ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ആടുവളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതി ( 19 പെണ്ണാട് + ഒരു മുട്ടനാട് - 1,00,000 രൂപ ധനസഹായം), ഗോട്ട്...

Read more

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ആട് വളര്‍ത്തല്‍ യൂണിറ്റിന് ധനസഹായം.

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആട് വളര്‍ത്തല്‍ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നല്‍കും. ആകെ 30 പേര്‍ക്കാണ് സഹായം ലഭിക്കുക ....

Read more